Python – if…else

การใช้ประโยคเงื่อนไข if…else ประโยคเงื่อนไข if…else ใช้เมื่อต้องการกำหนดเงื่อนไขเพื่อตัดสินว่าจะทำชุดคำสั่งที่กำหนดไว้หรือไม่ วิธีการใช้ if if <เงื่อนไข>: <คำสั่งลำดับที่ 1> <คำสั่งลำดับที่ 2> <คำสั่งลำดับถัดไป…> รูปภาพ แสดงการทำงานของ if คำสั่ง: เป็นคำสั่งย่อยที่จะถูกดำเนินการก็ต่อเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดนั้นเป็นจริงเท่านั้น โดยกลุ่มคำสั่งที่จะถูกดำเนินการนั้นจะทำการบอกขอบเขตโดยการย่อหน้า(indent)เพื่อบอกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของชุดคำสั่งเมื่อจบการย่อหน้า(indent)ดังกล่าวแล้ว เงื่อนไข: เป์นเงื่อนไขที่ใช้ตัดสินใจในการทำคำสั่ง สำหรับเงื่อนไขนั้น หากไม่เป็น 0 จะมีค่าเป็น “จริง” ส่วนหากเงื่อนไขมีค่า None และ 0 จะมีค่าเป็น “เท็จ” ตัวอย่างการใช้งาน score = 80 if score > 60: print “Pass” # โปรแกรมจะทำการปรินท์ข้อมูล Pass # score > 60 จะเป็นเงื่อนไขในการรันชุดคำสั่ง # print “Pass” เป็นคำสั่งที่จะถูกเรียกใช้ Read more about Python – if…else[…]

Python – Operators

ตัวดำเนินการ(Operator) ตัวดำเนินการ(operator) เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับดำเนินการทางคณิตศาสตร์หรือทางตรรกะ โดยตัวดำเนินการ(operators) นั้นจะถูกใช้งานร่วมกันกับตัวถูกดำเนินการ(operand) ตัวอย่างการใช้งาน print( 2+3 ) # โปรแกรมจะทำการปรินท์ค่า 5 ออกมา # โดยเครื่องหมาย “+” คือตัวดำเนินการ(operator)สำหรับการดำเนินการบวกเลข และตัวเลข 2, 3 คือตัวถูกดำเนินการ(operand) ส่วนผลลัพท์ของการดำเนินการนี้ก็คือ 5 ตัวดำเนินการประเภทต่างๆ มีดังนี้ 1. ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์(Arithmetic operators) ตัวดำเนินการประเภทนี้ใช้สำหรับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก(+), การลบ(-),  การคูณ(*), การหาร(/) ตัวดำเนินการ ความหมาย ตัวอย่างการใช้งาน + ทำการบวกข้อมูลที่อยู่ด้านซ้ายและขวาของตัวดำเนินการ “+” หรือเลขจำนวนบวก 2+3 +2 – ทำการนำข้อมูลด้านขวาไปลบออกจากข้อมูลด้านซ้ายของตัวดำเนินการ “-” หรือ เลขจำนวนลบ 3-2 -2 * ทำการคูณระหว่างข้อมูลที่อยู่ด้านซ้ายและขวาของตัวดำเนินการ “*” 2*3 / Read more about Python – Operators[…]

Python – Input, Output และ Import

การนำข้อมูลออกมาแสดงโดยใช้ฟังก์ชัน print() ฟังก์ชัน print() ใช้สำหรับนำข้อมูลที่ส่งออกมาแสดงทางจอภาพ หรืออาจจะนำข้อมูลดังกล่าวออกมาแสดงผลในรูปแบบไฟล์ได้อีกด้วย ตัวอย่างการแสดงข้อมูล print(“Welcome to class!”) # โปรแกรมจะทำการปรินต์ค่า Welcome to class! name = “David” # กำหนดตัวแปรชื่อ name ไว้สำหรับระบุชื่อของผู้ใช้งาน print(“Welcome to class:”, name) # โปรแกรมจะทำการปรินต์ค่า Welcome to class: David # โดยจะสังเกตุว่าระหว่างข้อความและตัวแปร โปรแกรมจะทำการใส่ช่องว่างแทรกเข้ามาให้โดยอัตโนมัติ กำหนดรายละเอียดให้กับฟังก์ชัน print() ฟังก์ชัน print() นั้นสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการปรับแต่งข้อความที่เราต้องการแสดงผลได้ รูปแบบการใช้งานดังนี้ print(*objects, sep=’ ‘, end=’\n’, file=sys.stdout, flush=False) โดยรายละเอียดของแต่ละตัวแปรที่กำหนดให้ฟังก์ชันเป็นดังนี้ ตัวแปร รายละเอียด objects คือค่าที่จะนำมาแสดงผล อาจเป็นข้อมูลเดียว หรือชุดของข้อมูลก็ได้ Read more about Python – Input, Output และ Import[…]

Python – Variable และ Data Types

ตัวแปร(Variable) ตัวแปร ใช้สำหรับระบุตำแหน่งของหน่วยความจำที่ใช้เก็บค่าข้อมูล ซึ่งตัวแปรแต่ละตัวจะใช้ชื่อเฉพาะที่แตกต่างกันโดยชื่อดังกล่าวควรมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการเก็บเพื่อให้ง่ายในการทำความเข้าใจโปรแกรมและข้อมูลแต่ละตัวแปรก็แสดงถึงตำแหน่งของการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน วิธีการตั้งชื่อตัวแปรนั้นจะมีข้อจำกัดเหมือนกันกับการตั้งชื่อให้ indentifier การตั้งชื่อ identifier นั้นมีกฏดังนี้ identifier เกิดจากการรวมตัวกันของ lowercase(a-z), uppercase(A-Z), digit(0-9) หรือ underscore(_) ตัวอย่างของการตั้งชื่อเช่น tutorial_101, myFirstPython, python_tutorial identifier ไม่สามารถขึ้นด้วยตัวเลข การประกาศที่ไม่ถูกต้องเช่น 4lecture แต่ถ้า lecture4 นั้นสามารถใช้ในการประกาศได้ คีย์เวิร์ด(keyword)นั้นไม่สามารถนำมาใช้เป็น identifier ได้ อักขระพิเศษเช่น !, @, #, $, % ไม่สามารถใช้กับ identifier ได้ เราสามารถตั้งชื่อของ identifer ด้วยความยาวเท่าไรก็ได้ ใน python เราไม่จำเป็นที่จะต้องประกาศตัวแปรไว้ล่วงหน้าเพื่อจองพื้นที่หน่วยความจำก่อนทำการเรียกใช้งานจริง เราสามารถที่จะกำหนดค่าต่างๆ ให้ตัวแปรตอนที่เรียกใช้งานได้เลย และเราไม่จำเป็นที่จะต้องระบุชนิดของข้อมูล(data type) ที่ต้องการเก็บให้กับตัวแปร เพราะ python จะจัดการระบุชนิดของข้อมูลเองตามลักษณะของข้อมูลที่กำหนดค่าลงไป การกำหนดค่าให้ตัวแปร(variable assignment) Read more about Python – Variable และ Data Types[…]

Python – Keywords and Identifier

คีย์เวิร์ด(Keywords) คีย์เวิร์ด(keywords) หรือ คำสงวนนั้นเป็นคำที่ถูกจำกัดไว้เพื่อใช้งานเฉพาะเจาะจงสำหรับภาษานั้น เราสามารถใช้คีย์เวิร์ดในการประกาศตัวแปร, ฟังก์ชัน, หรือ identifier ใดๆ ในภาษา python นั้นการตั้งชื่อตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่จะมีผลที่แตกต่างกัน โดยในเวอร์ชัน 3.3 จะมีคีย์เวิร์ดทั้งหมด 33 ตัว โดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกเขียนด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก ยกเว้นแต่คีย์เวิร์ด True, False, None ที่ตัวอักษรขึ้นต้นเป็นพิมพ์ใหญ่ คีย์เวิร์ดต่างๆ มีดังนี้ False class finally is return None continue for lambda try True def from nonlocal while and del global not with as elif if or yield assert else import pass break Read more about Python – Keywords and Identifier[…]