Python – Nested Dictionary

Python – Nested Dictionary ชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารีที่มีข้อมูลชนิดดิกชันนารีซ้อนอยู่ภายใน(nested dictionary) คือการที่มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารีอยู่แล้ว และยังมีชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารีเป็นข้อมูลย่อยซ้อนอยู่ภายใน เพื่อประกอบกันเป็นชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารีที่บรรจุข้อมูลทั้งหมดเพียงแค่ตัวเดียว จากในบทที่แล้วที่ได้พูดถึงการใช้งานชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารีโดยใช้ตัวอย่างเป็นชุดข้อมูลของหนังสือเล่มหนึ่ง เราจะยังคงใช้ข้อมูลดังกล่าวในตัวอย่างของบททนี้ โดยจะมีการปรับข้อมูลให้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นสำหรับข้อมูลที่เป็นชื่อของบุคคลทุกชื่อที่มีอยู่ในชุดข้อมูล ให้กลายเป็นชุดข้อมูลชนิดดิกชันนารีแทนที่จะเป็นข้อมูลเดี่ยวเช่นข้อมูลชนิดข้อความ(string) โดยชุดข้อมูลของแต่ละบุคคลจะประกอบด้วยข้อมูลของ ชื่อ(name), วันเกิด(birthday), อีเมลล์(email) * เนื่องจากข้อมูลอีเมลล์ของผู้แปลและอีเมลล์ผู้วาดภาพประกอบเป็นข้อมูลไม่มีอยู่ในข้อมูลจริงในข้อมูลอ้างอิง จึงขอใช้ข้อมูลตัวอย่างแทนสำหรับเนื้อหาในบทนี้ โดยกำหนดให้ ข้อมูลตัวอย่างอีเมลล์ของผู้แปลเป็น “i_am_translator@example.com” ข้อมูลตัวอย่างอีเมลล์ผู้วาดภาพประกอบเป็น “i_am_illustrator@example.com” ข้อมูลเดิม ชื่อหนังสือ(name) เลข isbn(isbn) ชื่อผู้แต่ง(author) ชื่อผู้วาดภาพประกอบ(illustrator) ชื่อผู้แปล(translator) น้ำหนัก(weight) ขนาด(size) สำนักพิมพ์(publisher) วันที่จัดพิมพ์(publish_date) จำนวนหน้า(pages) ประเภทหนังสือ(category) ราคา(price) ข้อมูลใหม่ ชื่อหนังสือ(name) เลข isbn(isbn) ข้อมูลผู้แต่ง(author) ชื่อ(name) วันเกิด(birthday) อีเมลล์(email) ข้อมูลผู้วาดภาพประกอบ(illustrator) ชื่อ(name) วันเกิด(birthday) อีเมลล์(email) ข้อมูลผู้แปล(translator) ชื่อ(name) วันเกิด(birthday) อีเมลล์(email) Read more about Python – Nested Dictionary[…]