Python – File I/O

Python – File I/O ไฟล์ คือ รูปแบบการเก็บข้อมูลบนดิสก์ซึ่งจะใช้ในเก็บข้อมูลในหน่วยความจำแบบถาวร โดยจะใช้ชื่อไฟล์ที่กำกับไว้ตอนบันทึกข้อมูลสำหรับอ้างอิงของตำแหน่งของข้อมูลดังกล่าว โดยการบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์บนคอมพิวเตอร์นั้น จะมีชนิดของไฟล์ค่อนข้างหลากหลาย แต่สำหรับชนิดของไฟล์ที่จะยกตัวอย่างในการอ่าน/เขียนข้อมูลสำหรับบทความนี้ เป็นไฟล์ข้อมูลและไฟล์รูปภาพซึ่งจัดเป็นไฟล์ชนิด text และ binary ตามลำดับ ตัวอย่างลักษณะของไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ เนื่องจากข้อมูลที่ถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์นั้นถูกจัดเก็บบนหน่วยความจำแบบถาวร สำหรับอุปกรณ์ชนิดดังกล่าวดังกล่าว แม้ไม่มีไฟเลี้ยงส่งไปให้อุปกรณ์ก็จะยังมีข้อมูลเก็บอยู่ในหน่วยความจำ(non-valtile memory)หากข้อมูลถูกบันทึกไปแล้ว เช่น อุปกรณ์เก็บข้อมูล ฮาร์ดิสก์(harddisk), ยูเอสบีไดรฟ์(usb drive) โดยหน่วยความจำแบบถาวรนั้นจะมีความแตกต่างกับหน่วยความจำแบบชั่วคราว(volatile memory) เช่นอุปกรณ์จำพวกแรม(RAM: random access memeory) ซึ่งอุปกรณ์เก็บข้อมูลบนหน่วยความจำชั่วคราวนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวจะสูญเสียข้อมูลทั้งหมดเมื่อทำการปิดคอมพิวเตอร์ไป เพราะไม่มีไฟส่งไปเลี้ยงให้อุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลนั้น แต่สำหรับการอ่าน/เขียนข้อมูลในรูปแบบนี้จะใช้เวลาน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับการอ่าน/เขียน ข้อมูลจากหน่วยความจำแบบถาวร การเก็บข้อมูลทั้งหน่วยความจำแบบชั่วคราว(volatile memory)และหน่วยความจำแบบถาวร(non-volatile memory)นั้นจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับบริบทที่ต้องการใช้งาน เราสามารถเลือกใช้การเก็บข้อมูลตามความเหมาะสม โดยในบทความนี้เราจะทำการพูดถึงรายละเอียดการอ่าน/เขียน ข้อมูลซึ่งถูกเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำแบบถาวรรูปแบบหนึ่ง ขั้นตอนหลักๆ ในการดำเนินการกับไฟล์ เมื่อเราจำเป็นต้องอ่าน/เขียน ข้อมูลออกมาจากไฟล์ที่บันทึกไว้ ก่อนที่จะเริ่มอ่าน/เขียนไฟล์นั้น เราจำเป็นต้องทราบตำแหน่งที่ไฟล์ดังกล่าวถูกบันทึกและชื่อไฟล์ จากนั้นจึงทำการเปิดไฟล์ขึ้นมาหรือทำการสร้างไฟล์ใหม่หากไม่มีไฟล์ดังกล่าวอยู่ แล้วจึงสามารถทำการอ่าน/เขียนข้อมูลของไฟล์ หลังจากดำเนินการกับไฟล์เสร็จสิ้น เราก็จำเป็นต้องทำการปิดไฟล์ด้วย Read more about Python – File I/O[…]