Python – recursive function

การใช้งานฟังก์ชันแบบ recursive ในการใช้งานฟังก์ชันนั้น นอกจากเราจะระบุชุดคำสั่งเพื่อดำเนินการแล้ว เรายังสามารถจะเรียกใช้งานฟังก์ชันอื่นจากในฟังก์ชันได้ และสามารถเรียกใช้ตัวฟังก์ชันตัวเองซ้อนกันได้อีกด้วย ซึ่งการเขียนฟังก์ชันที่มีการเรียกใช้ฟังก์ชันตัวเองนั้นเราจะเรียกการใช้งานแบบนี้ว่า ฟังก์ชัน recursive ตัวอย่างการใช้งาน # สร้างฟังก์ชันสำหรับการคำนวณแฟคทอเรียล(n!) def factorial(n): # ตรวจสอบข้อมูลตัวเลข หากเป็นจำนวนลบ ให้แจ้งข้อผิดพลาด if n < 0: raise ValueError("กรุณาระบุข้อมูลเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวก สำหรับการคำนวณแฟคทอเรียล") # ตรวจสอบข้อมูลตัวเลข หากเป็น 0 ผลลัพท์ของแฟคทอเรียลคือ 1 elif n==0 : return 1 # ตรวจสอบข้อมูลตัวเลข หากเป็นจำนวนเต็มมีค่าตั้งแต่ 1 ขึ้นไป ให้เรียกฟังก์ชันตัวเองซ้อนลงไปเรื่อยๆ เพื่อคำนวณหาแฟคทอเรียล n x (n-1)! elif n > 0: return n*factorial(n-1) n = 6 Read more about Python – recursive function[…]

Python – Function argument

Python – Function argument ในการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานเอง(user-defined function) บางกรณีฟังก์ชันที่เราสร้างอาจต้องการข้อมูลประกอบเพื่อใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพท์ตามต้องการ จึงต้องมีการส่งข้อมูลซึ่งอาจเป็นข้อมูลเดียวหรือหลายข้อมูลเข้าไปในฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถประมวลผลตามแต่จุดประสงค์การใช้งานของฟังก์ชันนั้นนั้นๆ 1. การสร้างฟังก์ชันแบบจำเป็นต้องระบุข้อมูลให้ครบตามจำนวนข้อมูลที่ฟังก์ชันต้องการและเรียงลำดับตามที่ประกาศเสมอ การสร้างฟังก์ชันในรูปแบบนี้ เราจำเป็นต้องทำการส่งข้อมูลเข้าไปให้ฟังก์ชันแบบเรียงลำดับตามที่กำหนดไว้ตอนประกาศฟังก์ชัน และจำนวนของข้อมูลนั้นต้องเท่ากันกับจำนวนข้อมูลที่ฟังก์ชันต้องการเสมอ หากทำการป้อนข้อมูลเข้าไปไม่ครบหรือเรียงลำดับของข้อมูลที่ส่งเข้าไปผิดลำดับ ก็อาจทำให้โปรแกรมประมวลผลข้อมูลผิดพลาดได้ ตัวอย่างการใช้งาน import math # ฟังก์ชันคำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยรับข้อมูล: ความยาวของด้าน(d) def calculate_square_area(d): square_area = d * d return square_area # ฟังก์ชันคำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยมโดยรับข้อมูล: ความยาวฐาน(b) และความสูง(h) def calculate_triangle_area(b, h): triangle_area = (1.0/2.0) * b * h return triangle_area # ฟังก์ชันคำนวณพื้นที่ของวงกลมโดยรับข้อมูล: รัศมีของวงกลม(r) def calculate_circle_area(d): circle_area = math.pi Read more about Python – Function argument[…]

Python – Function

Python – function ฟังก์ชันคือการจัดกลุ่มของชุดคำสั่งที่ต้องใช้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้โปรแกรมมีผลลัพท์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การสร้างเป็นฟังก์ชันนั้นจะช่วยในการจัดกลุ่มของชุดคำสั่งที่เราเขียนให้แยกเป็นกลุ่มๆ ตามเป้าหมายของการทำงาน ทำให้สะดวกในการเรียกใช้และยังช่วยให้สามารถแก้ไขหรือค้นหาได้สะดวกขึ้น เพราะเมื่อเราทำการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนขึ้น จำนวนบรรทัดของคำสั่งก็มากขึ้นตาม ทำให้หากไม่ทำการจัดกลุ่มคำสั่งเป็นชุดๆ จะทำให้ลำบากในการทำการแก้ไขหรือเรียกใช้ในภายหลัง การสร้างฟังก์ชันนั้นนอกจากจะช่วยแบ่งคำสั่งเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วยังทำให้เราสามารถเรียกใช้ชุดคำสั่งนั้นซ้ำๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนคำสั่งชุดเดิมใหม่อีกด้วย โครงสร้างฟังก์ชัน # ฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งข้อมูลเข้าไป และไม่ทำการคืนค่าข้อมูล def <ชื่อฟังก์ชัน<(): <คำสั่งของฟังก์ชัน1> <คำสั่งของฟังก์ชัน2> … # ฟังก์ชันที่มีการส่งข้อมูลเข้าไป แต่ไม่ทำการคืนค่าข้อมูล def <ชื่อฟังก์ชัน<(<ตัวแปร1>, <ตัวแปร2>, …): <คำสั่งของฟังก์ชัน1> <คำสั่งของฟังก์ชัน2> … # ฟังก์ชันที่มีการส่งข้อมูลเข้าไป และมีการคืนค่าข้อมูล def <ชื่อฟังก์ชัน<(<ตัวแปร1>, <ตัวแปร2>, …): <คำสั่งของฟังก์ชัน1> <คำสั่งของฟังก์ชัน2> … return <ผลลัพท์ที่ต้องการส่งกลับไปให้ส่วนที่เรียกใช้ฟังก์ชัน> ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน import datetime # ฟังก์ชันสำหรับทำการปรินท์ค่าข้อมูลวันที่ของวันนี้ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งข้อมูลเข้าไป และไม่มีการคืนค่า def print_current_date(): Read more about Python – Function[…]

Python – Pass

Python – Pass คีย์เวิร์ด pass นั้นคือคำสั่งหนึ่งที่ระบุว่าไม่มีการดำเนินการใดๆ ในบรรทัดนั้น มักจะใช้ในกรณีที่มีการวางโครงสร้างโปรแกรมเอาไว้ แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในการระบุคำสั่ง การใช้คีย์เวิร์ด pass นี้ จะต่างกับการใช้คอมเมนท์ตรงที่ หากเป็นการเขียนคอมเมนท์(comment) ตัวแปลภาษาจะไม่ทำการแปลผลโค้ดในส่วนดังกล่าวให้เป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและใช้ดำเนินการ แต่สำหรับการใช้คีย์เวิร์ด pass นั้น ตัวแปลภาษาจะประมวลผลโค้ดส่วนดังกล่าวเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ ซึ่งตัวคำสั่ง pass เองนั้นทำการระบุว่า ยังไม่ต้องการให้มีการกระทำการใดๆ ตรงบรรทัดนี้ โครงสร้างของ pass # เรียกใช้คีย์เวิร์ด pass pass การใช้งานคีย์เวิร์ด pass สำหรับคลาส สามารถใช้คีย์เวิร์ด pass สำหรับคลาสในส่วนของบล๊อกคำสั่งของคลาส โดยใช้คีย์เวิร์ด pass เพื่อเป็นการบอกว่ายังไม่มีการกำหนดตัวแปร หรือฟังก์ชันใดๆ สำหรับคลาสดังกล่าว ตัวอย่างการใช้งาน class room(): # กำหนดคลาสสำหรับเก็บข้อมูลห้องเรียน แต่ยังไม่มีการระบุรายละเอียดของคำสั่งสามารถเรียกใช้จากคลาสนี้ได้ pass # สร้างออบเจคของคลาส เพื่อจะสามารถเข้าถึงการใช้งานของตัวแปรและฟังก์ชัน r = room() การใช้งานคีย์เวิร์ด Read more about Python – Pass[…]