Python – Set

Python – Set การเก็บข้อมูลชนิดเซต เซต(Set) เป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง โดยจะมีการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มของข้อมูล ซึ่งภายในกลุ่มนี้จะไม่มีลำดับของข้อมูล เนื่องจากเป็นกลุ่มข้อมูลที่ไม่มีลำดับของข้อมูลสำหรับอ้างอิง ดังนั้นข้อมูลแต่ละตัวจึงจำเป็นต้องไม่ซ้ำกันและข้อมูลแต่ละตัวภายในเซตนั้นจะทำการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ตัวเซตของกลุ่มข้อมูลนั้นสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยการเพิ่มข้อมูลหรือลบข้อมูลออก เราสามารถใช้ข้อมูลชนิดเซตเพื่อดำเนินการต่างๆ เช่น การรวมข้อมูล(union), การเลือกข้อมูลที่ซ้ำกัน(intersection), การเลือกข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่ต่างจากอีกกลุ่มข้อมูล(difference), การเลือกข้อมูลจากทุกเซตเฉพาะข้อมูลที่เซตนั้นๆ มีแตกต่างจากเซตอื่น(symmetric difference), etc. วิธีการสร้างเซตของข้อมูล เราสามารถสร้างเซตของข้อมูลโดยการนำข้อมูลทั้งหมดมาวางไว้ภายในเครื่องหมาย {} แล้วทำการแยกข้อมูลแต่ละตัวด้วยเครื่องหมาย “,” หรืออาจจะสร้างข้อมูลประเภทนี้โดยใช้ฟังก์ชัน set() ในการสร้างข้อมูล กลุ่มข้อมูลในเซตนั้นไม่ได้มีการจำกัดจำนวนและยังสามารถบรรจุข้อมูลได้หลายชนิดภายในเซตเดียวกัน เช่น ตัวเลขจำนวนเต็ม(integer), ตัวเลขทศนิยม(float), tuple, ข้อความ(string), etc. แต่ข้อมูลที่บรรจุภายในเซตนั้นไม่สามารถบรรจุข้อมูลประเภทที่แก้ไขข้อมูลได้(mutable) เช่น ลิสต์(list), เซต(set) หรือ ดิกชันนารี(dictionary) การสร้างเซตของข้อมูลโดยใช้เครื่องหมาย {} เราสามารถสร้างเซตของข้อมูลโดยการนำข้อมูลทั้งหมดมาวางไว้ภายในเครื่องหมาย {} แล้วทำการแยกข้อมูลแต่ละตัวด้วยเครื่องหมาย “,” ตัวอย่างการใช้งาน # กำหนดตัวแปรชนิดเซต เพื่อทำการเก็บข้อมูลชื่อผลไม้ โดยข้อมูลภายใน # เป็นข้อมูลประเภทข้อความ(string) fruits Read more about Python – Set[…]