Python – Exception Handling(Try, Except และ Finally)

og:image

Python – Exception Handling(Try, Except และ Finally)

ทำความรู้จักกับ exception

ในบทนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนในการเขียนคำสั่งเพื่อดักจับข้อผิดพลาดในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาใช้งาน จากบทที่แล้ว ที่เราได้พูดถึงชนิดของข้อผิดพลาดที่มีให้ใช้งานกันใน python(built-in exception) ซึ่งเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการดำเนินการคำสั่งต่างๆ ก็จะมีการแจ้งข้อผิดพลาดนั้นออกมา โดยสามารถจะมีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงตามชนิดของข้อผิดพลาดนั้นๆ หรืออาจจะมีรูปแบบอธิบายข้อผิดพลาดแบบกว้างๆ ก็ได้

เมื่อเกิดข้อผิดพลาด(exceptions) ขึ้นในระหว่างการดำเนินการทำคำสั่ง หากเรามีการเขียนคำสั่งเพื่อจัดการกับข้อผิดพลาดได้ถูกต้องและครอบคลุมถึงชนิดข้อผิดพลาดดังกล่าว และมีการปรับคำสั่งรองรับให้เหมาะสม เราสามารถจะข้ามขั้นตอนที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดนั้นไป และไปทำงานในคำสั่งส่วนอื่นๆ หรืออาจจะให้โปรแกรมหยุดการทำงานแต่ก็แจ้งรายละเอียดข้อผิดพลาดที่เหมาะสมและเข้าใจง่ายได้ แต่หากเราไม่มีการเขียนคำสั่งเพื่อจัดการกับข้อผิดพลาดเลย อาจจะส่งผลให้โปรแกรมที่ดำเนินการอยู่หยุดลงทันที โดยไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลสำคัญ, จัดการกับข้อมูลที่ได้ประมวลผลก่อนหน้า หรือ ปรับข้อความให้เหมาะสมเผื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจถึงข้อผิดพลาดได้ง่าย

ตัวอย่างเช่น ถ้าหากมีการเขียนโปรแกรมให้ฟังก์ชัน A เรียกใช้ฟังก์ชัน B ซึ่งเรียกใช้ฟังก์ชัน C อีกที แล้วมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในฟังก์ชัน C
ถ้าภายในฟังก์ชัน C มีการเขียนคำสั่งเพื่อจัดการข้อผิดพลาด โดยอาจเป็นการระบุค่าที่เหมาะสม หรือปรับอัลกอริทึมให้เหมาะสม แล้วแจ้งข้อมูลข้อผิดพลาดนั้นและวิธีแก้ไขให้ผู้ใช้ทราบเพื่อเป็นข้อมูล ก็สามารถข้ามไปทำคำสั่งอื่นๆ ต่อไปได้โดยไม่หยุดการทำงานของโปรแกรม

แต่ถ้าไม่มีการเขียนคำสั่งเพื่อจัดการข้อผิดพลาด(handle exception) ไว้ในฟังก์ชัน C การดำเนินการคำสั่งอื่นๆในฟังก์ชัน C ก็จะหยุดลง แล้วแจ้งข้อผิดพลาดดังกล่าวต่อไปยังฟังก์ชัน B และ A ตามลำดับ และถ้าในโปรแกรมไม่มีการเขียนส่วนรองรับข้อผิดพลาดไว้เลย โปรแกรมจะหยุดการทำงานทันที โดยข้อมูลที่ถูกประมวลผลมาตั้งแต่ฟังก์ชัน A หรือ B ก็จะอาจจะยังไม่ถูกจัดเก็บอย่างถูกต้องด้วย

โดยในบทนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงวิธีต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมและมีการดักจับข้อผิดพลาด สำหรับตัวอย่างในบทนี้ จะทำการสร้างข้อมูลระยะทางที่ได้จากการเคลื่่อนที่ของวัตถุ(S) โดยใช้สมการของการเคลื่อนที่โดยเราทราบความเร็วต้น(u), ความเร่งคงที่(a) และ เวลาที่ใช้ในการสังเกตุ(t) เมื่อได้ข้อมูลระยะทางดังกล่าวแล้ว เราจะนำข้อมูลนั้นมาแสดงเป็นกราฟเส้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ระบุสมการการเคลื่อนที่สำหรับคำนวณระยะทาง(S) ที่วัตถุจะเคลื่อนที่ได้ภายในช่วงเวลาที่ระบุ(t) โดยทราบความเร็วต้นของวัตถุ(u) และ ทราบความเร่งคงที่ของการเคลื่อนที่(a) จากสมการ:
  S = ut + 1/2at2

  S: ระยะทางทั้งหมดของการเคลื่อนที่จากช่วงเวลาที่ระบุ(เมตร)
  u: ความเร็วเริ่มต้นของการเคลื่อนที่(เมตร/วินาที)
  a: ความเร่งคงที่ของการเคลื่อนที่(เมตร/วินาที2)
  t: ระยะเวลาที่ทำการสังเกตุ(วินาที)
 2. นำสมการการเคลื่อนที่ดังกล่าวมาสร้างเป็นฟังก์ชันเพื่อใช้ในการคำนวณ
  # ฟังก์ชันสำหรับคำนวณระยะทางจากข้อมูลความเร็วต้น, ความเร่งและเวลา
  def calculate_distance(initial_velocity, acceloration, time):
  	distance = initial_velocity*time + (1.0/2.0)*acceloration*math.pow(time, 2)
  	return distance
  
  
 3. เขียนคำสั่งเพื่อขอรับข้อมูลความเร็วต้น(u), ความเร่งคงที่ของการเคลื่อนที่(a) , เวลาทั้งหมดที่ใช้สังเกตุการณ์(t)
 4. เขียนฟังก์ชันเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามา ว่าเป็นข้อมูลในรูปแบบที่ถูกต้องหรือไม่ โดยข้อมูลความเร็วต้น(u) และความเร่งคงที่ของการเคลื่อนที่(a) จะต้องเป็นข้อมูลที่สามารถแปลงเป็นตัวเลขทศนิยมได้ ส่วนข้อมูลเวลาทั้งหมดที่ใช้สังเกตุการณ์(t) จะต้องเป็นข้อมูลที่สามารถแปลงเป็นตัวเลขจำนวนเต็มได้
  # ฟังก์ชันสำหรับแปลงค่าข้อมูลที่ได้รับจาก console ให้เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม
  def convert_to_int(value):
  
  	# ใช้ try...except เพื่อทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการแปลงค่าข้อมูล
  	try:
  		value = int(value)
  		return value
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในการระบุค่าข้อมูลผิดรูปแบบ
  	except:
  		print( "Error: Input value is invalid. Please input specify input as integer.")
  		sys.exit(1)
  
  # ฟังก์ชันสำหรับแปลงค่าข้อมูลที่ได้รับจาก console ให้เป็นตัวเลขทศนิยม
  def convert_to_float(value):
  
  	# ใช้ try...except เพื่อทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการแปลงค่าข้อมูล
  	try:
  		value = float(value)
  		return value
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในการระบุค่าข้อมูลผิดรูปแบบ
  	except:
  		print( "Error: Input value is invalid. Please input specify input as float.")
  		sys.exit(1)
  
 5. สร้างชุดข้อมูลที่ได้จากการคำนวณระยะทางที่เดินทางได้ เมื่อเวลาผ่านไปในแต่ละวินาที จากช่วงเวลาที่ระบุ โดยสมการการเคลื่อนที่ที่ระบุข้างต้น
 6. นำข้อมูลดังกล่าวมาสร้างเป็นกราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่เดินทางได้กับเวลา
การเขียนคำสั่งเพื่อดักจับข้อผิดพลาดในรูปแบบต่างๆ
 1. การดักจับข้อผิดพลาด

  เราสามารถเขียนคำสั่งเพื่อทำการดักจับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในโปรแกรมด้วยการใช้คำสั่งในรูปแบบ try…except…

  try
  	# กลุ่มคำสั่งโดยทั่วไปซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดได้
  except:
  	# กลุ่มคำสั่งที่ดำเนินการเมื่อเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ขึ้น
  

  โดยการดำเนินการต่างๆ ที่อาจจะส่งผลทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ จะถูกเขียนอยู่ภายในบล๊อกของ try และคำสั่งในส่วนที่จะให้ดำเนินการหลังจากตรวจพบข้อผิดพลาด จะถูกเขียนไว้ในบล๊อกของ except และสามารถจะแสดงข้อมูลที่เป็นสาเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ได้ภายในบล๊อก except นี้ด้วย

  โดยผู้พัฒนาจะต้องตัดสินใจเองตามความเหมาะสมว่า ภายในโปรแกรมน่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในส่วนใดบ้าง, มีข้อผิดพลาดในรูปแบบไหน และจะเขียนคำสั่งเพื่อจัดการข้อผิดพลาดดังกล่าวได้อย่างไร

  ตัวอย่างการใช้งาน

  # -*- coding: utf-8 -*-
  
  # เรียกใช้งานไลบรารี่ math เพื่อใช้งานฟังก์ชันสำหรับเลขยกกำลัง
  import math
  
  # เรียกใช้งานไลบรารี่ sys เพื่อใช้งานฟังก์ชัน exit สำหรับออกจากโปรแกรม
  import sys
  
  # เรียกใช้งานไลบรารี่ matplotlib เพื่อนำข้อมูลที่สร้างขึ้นมาพล๊อตเป็นกราฟเส้น
  # แสดงความสัมพันธ์ข้อมูล
  import matplotlib.pyplot as plt
  
  # ฟังก์ชันสำหรับคำนวณระยะทางจากข้อมูลความเร็วต้น, ความเร่งและเวลา
  def calculate_distance(initial_velocity, acceloration, time):
  	distance = initial_velocity*time + (1.0/2.0)*acceloration*math.pow(time, 2)
  	return distance
  
  # ฟังก์ชันสำหรับแปลงค่าข้อมูลที่ได้รับจาก console ให้เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม
  def convert_to_int(value):
  
  	# ใช้ try...except เพื่อทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการแปลงค่าข้อมูล
  	try:
  		value = int(value)
  		return value
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในการระบุค่าข้อมูลผิดรูปแบบ
  	except:
  		print( "Error: Input value is invalid. Please input specify input as integer.")
  		sys.exit(1)
  
  # ฟังก์ชันสำหรับแปลงค่าข้อมูลที่ได้รับจาก console ให้เป็นตัวเลขทศนิยม
  def convert_to_float(value):
  
  	# ใช้ try...except เพื่อทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการแปลงค่าข้อมูล
  	try:
  		value = float(value)
  		return value
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในการระบุค่าข้อมูลผิดรูปแบบ
  	except:
  		print( "Error: Input value is invalid. Please input specify input as float.")
  		sys.exit(1)
  
  # เรียกใช้งานฟังก์ชัน input() เพื่อทำการขอรับข้อมูลความเร็วต้น, ความเร่งคงที่
  # เวลาที่ใช้สังเกตุการณ์ จากทาง console
  u_input = input("Input initial velocity(u): ")
  a_input = input("Input constant acceleration(a): ")
  t_input = input("Input total time(t): ")
  
  # ทำการแปลงข้อมูลความเร็วต้นให้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขทศนิยม
  u = convert_to_float(u_input) # 0 m/s
  
  # ทำการแปลงข้อมูลความเร่งคงที่ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขทศนิยม
  a = convert_to_float(a_input) # 4 m/s^2
  
  # ทำการแปลงข้อมูลเวลาที่ใช้ในการสังเกตุการณ์ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม
  t = convert_to_int(t_input) # second
  
  # ทำการสร้างข้อมูลช่วงเวลาจากเวลาวินาทีที่ 0 ถึงวินาทีที่ทำการระบุ
  time_range = range(t+1)
  
  # ทำการคำนวณเพื่อสร้างชุดข้อมูลของระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในแต่ละช่วงเวลา
  # จากข้อมูลเวลา, ความเร็วต้น และความเร่งคงที่ที่ทำการระบุ
  distance_by_time = []
  for second in time_range:
  	s = calculate_distance(u, a, second)
  	distance_by_time.append( s )
  
  # นำข้อมูลระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ และช่วงเวลามาพล๊อตเป็นข้อมูลในรูปแบบกราฟเส้น
  plt.plot(time_range, distance_by_time)
  plt.xlabel('time(second)')
  plt.ylabel('distance(metre)')
  title_text = "Distances by time with known parameters(u, a, t)\n u={}, a={}, t={}".format(u, a, t)
  plt.title(title_text)
  plt.show()
  
  

  จากตัวอย่าง โปรแกรมจะขอรับข้อมูลของความเร็วต้น, ความเร่งคงที่และเวลาที่สังเกตุการณ์จากทาง console จากนั้นจะทำการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวว่าอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องหรือไม่

  หากเป็นข้อมูลในรูปแบบที่ถูกต้อง โปรแกรมจะทำการสร้างข้อมูลของระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในแต่ละช่วงเวลา ตามข้อมูลที่ระบุ แล้วจึงใช้ข้อมูลดังกล่าวในการพล๊อตออกมาเป็นกราฟเส้น

  แต่หากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง โปรแกรมดำเนินการคำสั่งที่กำหนดไว้เมื่อเกิดข้อผิดพลาด โดยทำการแจ้งรายละเอียดข้อผิดพลาดให้สามารถเข้าใจง่ายขึ้นแล้วหยุดการทำงานของโปรแกรม

 2. การดักจับข้อผิดพลาดแบบเฉพาะเจาะจงตามรูปแบบที่เกิดข้อผิดพลาด

  เราสามารถดักจับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างรันคำสั่ง แบบระบุข้อผิดพลาดให้เฉพาะเจาะจงเป็นชนิดๆ ไปได้ เพื่อที่จะทำให้เราสามารถจะเขียนโปรแกรมรองรับข้อผิดพลาดในแต่ละรูปแบบแยกเป็นส่วนๆ ให้เหมาะสมตามข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ โดยเราอาจจะดักจับข้อผิดพลาดแยกเป็นแต่ละชนิดเดี่ยวๆ หรือดักจับข้อผิดพลาดโดยจับกลุ่มกันหลายชนิดที่มีรูปแบบคล้ายกัน
  ตัวอย่างการใช้งาน

  # -*- coding: utf-8 -*-
  
  # เรียกใช้งานไลบรารี่ math เพื่อใช้งานฟังก์ชันสำหรับเลขยกกำลัง
  import math
  
  # เรียกใช้งานไลบรารี่ sys เพื่อใช้งานฟังก์ชัน exit สำหรับออกจากโปรแกรม
  import sys
  
  # เรียกใช้งานไลบรารี่ matplotlib เพื่อนำข้อมูลที่สร้างขึ้นมาพล๊อตเป็นกราฟเส้น
  # แสดงความสัมพันธ์ข้อมูล
  import matplotlib.pyplot as plt
  
  # ฟังก์ชันสำหรับคำนวณระยะทางจากข้อมูลความเร็วต้น, ความเร่งและเวลา
  def calculate_distance(initial_velocity, acceloration, time):
  	distance = initial_velocity*time + (1.0/2.0)*acceloration*math.pow(time, 2)
  	return distance
  
  # ฟังก์ชันสำหรับแปลงค่าข้อมูลที่ได้รับจาก console ให้เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม
  def convert_to_int(value):
  
  	# ใช้ try...except เพื่อทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการแปลงค่าข้อมูล
  	try:
  		value = int(value)
  		return value
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในการระบุค่าข้อมูลผิดรูปแบบ
  	except ValueError as e:
  		print( "Error: Input value is invalid. Please input specify input as integer.")
  		print( str(e) )
  		sys.exit(1)
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในการระบุชนิดของตัวแปรไม่ถูกต้อง
  	except TypeError as e:
  		print( "Error: Input value is invalid. Please input specify input as integer.")
  		print( str(e) )
  		sys.exit(1)
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
  	except Exception as e:
  		print( "Error: Input value is invalid." )
  		print( str(e) )
  		sys.exit(1)
  
  # ฟังก์ชันสำหรับแปลงค่าข้อมูลที่ได้รับจาก console ให้เป็นตัวเลขทศนิยม
  def convert_to_float(value):
  
  	# ใช้ try...except เพื่อทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการแปลงค่าข้อมูล
  	try:
  		value = float(value)
  		return value
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในการระบุค่าข้อมูลผิดรูปแบบ
  	except ValueError as e:
  		print( "Error: Input value is invalid. Please input specify input as float.")
  		print( str(e) )
  		sys.exit(1)
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในการระบุชนิดของตัวแปรไม่ถูกต้อง
  	except TypeError as e:
  		print( "Error: Input value is invalid. Please input specify input as float.")
  		print( str(e) )
  		sys.exit(1)
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
  	except Exception as e:
  		print( "Error: Input value is invalid.")
  		print( str(e) )
  		sys.exit(1)
  
  
  # เรียกใช้งานฟังก์ชัน input() เพื่อทำการขอรับข้อมูลความเร็วต้น, ความเร่งคงที่
  # เวลาที่ใช้สังเกตุการณ์ จากทาง console
  u_input = input("Input initial velocity(u): ")
  a_input = input("Input constant acceleration(a): ")
  t_input = input("Input total time(t): ")
  
  # ทำการแปลงข้อมูลความเร็วต้นให้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขทศนิยม
  u = convert_to_float(u_input) # 0 m/s
  
  # ทำการแปลงข้อมูลความเร่งคงที่ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขทศนิยม
  a = convert_to_float(a_input) # 4 m/s^2
  
  # ทำการแปลงข้อมูลเวลาที่ใช้ในการสังเกตุการณ์ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม
  t = convert_to_int(t_input) # second
  
  # ทำการสร้างข้อมูลช่วงเวลาจากเวลาวินาทีที่ 0 ถึงวินาทีที่ทำการระบุ
  time_range = range(t+1)
  
  # ทำการคำนวณเพื่อสร้างชุดข้อมูลของระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในแต่ละช่วงเวลา
  # จากข้อมูลเวลา, ความเร็วต้น และความเร่งคงที่ที่ทำการระบุ
  distance_by_time = []
  for second in time_range:
  	s = calculate_distance(u, a, second)
  	distance_by_time.append( s )
  
  # นำข้อมูลระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ และช่วงเวลามาพล๊อตเป็นข้อมูลในรูปแบบกราฟเส้น
  plt.plot(time_range, distance_by_time)
  plt.xlabel('time(second)')
  plt.ylabel('distance(metre)')
  title_text = "Distances by time with known parameters(u, a, t)\n u={}, a={}, t={}".format(u, a, t)
  plt.title(title_text)
  plt.show()
  
  

  จากตัวอย่าง โปรแกรมจะขอรับข้อมูลของความเร็วต้น, ความเร่งคงที่และเวลาที่สังเกตุการณ์จากทาง console จากนั้นจะทำการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวว่าอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องหรือไม่

  หากเป็นข้อมูลในรูปแบบที่ถูกต้อง โปรแกรมจะทำการสร้างข้อมูลของระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในแต่ละช่วงเวลา ตามข้อมูลที่ระบุ แล้วจึงใช้ข้อมูลดังกล่าวในการพล๊อตออกมาเป็นกราฟเส้น

  แต่หากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง โปรแกรมดำเนินการคำสั่งที่กำหนดไว้เมื่อเกิดข้อผิดพลาด โดยทำการแจ้งรายละเอียดข้อผิดพลาดให้สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายแล้วหยุดการทำงานของโปรแกรม

 3. การสร้างข้อผิดพลาดขึ้นเอง

  เราสามารถสร้างข้อผิดพลาดขึ้นมาใช้งานเองในโปรแกรมได้ ได้โดยใช้คีย์เวิร์ด raise เพื่อทำการสร้างข้อผิดพลาดขึ้นหากมีข้อมูลไม่เหมาะสม และสามารถระบุข้อมูลสำหรับระบุรายละเอียดข้อผิดพลาดเพิ่มเติมลงไปได้
  ตัวอย่างการใช้งาน

  # -*- coding: utf-8 -*-
  
  # เรียกใช้งานไลบรารี่ math เพื่อใช้งานฟังก์ชันสำหรับเลขยกกำลัง
  import math
  
  # เรียกใช้งานไลบรารี่ sys เพื่อใช้งานฟังก์ชัน exit สำหรับออกจากโปรแกรม
  import sys
  
  # เรียกใช้งานไลบรารี่ matplotlib เพื่อนำข้อมูลที่สร้างขึ้นมาพล๊อตเป็นกราฟเส้น
  # แสดงความสัมพันธ์ข้อมูล
  import matplotlib.pyplot as plt
  
  # ฟังก์ชันสำหรับคำนวณระยะทางจากข้อมูลความเร็วต้น, ความเร่งและเวลา
  def calculate_distance(initial_velocity, acceloration, time):
  	distance = initial_velocity*time + (1.0/2.0)*acceloration*math.pow(time, 2)
  	return distance
  
  # ฟังก์ชันสำหรับแปลงค่าข้อมูลที่ได้รับจาก console ให้เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม
  def convert_to_int(value):
  
  	# ใช้ try...except เพื่อทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการแปลงค่าข้อมูล
  	try:
  		value = int(value)
  		if(value < 0): 
  			raise Exception("Error: Input value should be greater than 0.")
  		return value
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในการระบุค่าข้อมูลผิดรูปแบบ
  	except ValueError as e:
  		print( "Error: Input value is invalid. Please input specify input as integer.")
  		print( str(e) )
  		sys.exit(1)
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในการระบุชนิดของตัวแปรไม่ถูกต้อง
  	except TypeError as e:
  		print( "Error: Input value is invalid. Please input specify input as integer.")
  		print( str(e) )
  		sys.exit(1)
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
  	except Exception as e:
  		print( str(e) )
  		sys.exit(1)
  
  
  # ฟังก์ชันสำหรับแปลงค่าข้อมูลที่ได้รับจาก console ให้เป็นตัวเลขทศนิยม
  def convert_to_float(value):
  
  	# ใช้ try...except เพื่อทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการแปลงค่าข้อมูล
  	try:
  		value = float(value)
  		if(value < 0): 
  			raise Exception("Error: Input value should be greater than 0.")
  		return value
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในการระบุค่าข้อมูลผิดรูปแบบ
  	except ValueError as e:
  		print( "Error: Input value is invalid. Please input specify input as float.")
  		print( str(e) )
  		sys.exit(1)
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในการระบุชนิดของตัวแปรไม่ถูกต้อง
  	except TypeError as e:
  		print( "Error: Input value is invalid. Please input specify input as float.")
  		print( str(e) )
  		sys.exit(1)
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
  	except Exception as e:
  		print( str(e) )
  		sys.exit(1)
  
  # เรียกใช้งานฟังก์ชัน input() เพื่อทำการขอรับข้อมูลความเร็วต้น, ความเร่งคงที่
  # เวลาที่ใช้สังเกตุการณ์ จากทาง console
  u_input = input("Input initial velocity(u): ")
  a_input = input("Input constant acceleration(a): ")
  t_input = input("Input total time(t): ")
  
  # ทำการแปลงข้อมูลความเร็วต้นให้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขทศนิยม
  u = convert_to_float(u_input) # 0 m/s
  
  # ทำการแปลงข้อมูลความเร่งคงที่ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขทศนิยม
  a = convert_to_float(a_input) # 4 m/s^2
  
  # ทำการแปลงข้อมูลเวลาที่ใช้ในการสังเกตุการณ์ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม
  t = convert_to_int(t_input) # second
  
  # ทำการสร้างข้อมูลช่วงเวลาจากเวลาวินาทีที่ 0 ถึงวินาทีที่ทำการระบุ
  time_range = range(t+1)
  
  # ทำการคำนวณเพื่อสร้างชุดข้อมูลของระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในแต่ละช่วงเวลา
  # จากข้อมูลเวลา, ความเร็วต้น และความเร่งคงที่ที่ทำการระบุ
  distance_by_time = []
  for second in time_range:
  	s = calculate_distance(u, a, second)
  	distance_by_time.append( s )
  
  # นำข้อมูลระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ และช่วงเวลามาพล๊อตเป็นข้อมูลในรูปแบบกราฟเส้น
  plt.plot(time_range, distance_by_time)
  plt.xlabel('time(second)')
  plt.ylabel('distance(metre)')
  title_text = "Distances by time with known parameters(u, a, t)\n u={}, a={}, t={}".format(u, a, t)
  plt.title(title_text)
  plt.show()
  
  

  จากตัวอย่าง โปรแกรมจะขอรับข้อมูลของความเร็วต้น, ความเร่งคงที่และเวลาที่สังเกตุการณ์จากทาง console จากนั้นจะทำการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวว่าอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องหรือไม่

  หากเป็นข้อมูลในรูปแบบที่ถูกต้อง โปรแกรมจะทำการสร้างข้อมูลของระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในแต่ละช่วงเวลา ตามข้อมูลที่ระบุ แล้วจึงใช้ข้อมูลดังกล่าวในการพล๊อตออกมาเป็นกราฟเส้น

  แต่หากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง โปรแกรมดำเนินการคำสั่งที่กำหนดไว้เมื่อเกิดข้อผิดพลาด โดยทำการแจ้งรายละเอียดข้อผิดพลาดให้อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายแล้วจึงหยุดการทำงานของโปรแกรม

  โดยเราจะมีการเพิ่มรายละเอียดสำหรับตรวจสอบข้อมูลเวลาที่สังเกตุการณ์เพิ่มขึ้น โดยหากข้อมูลเวลาที่รับเข้าไปมาค่าน้อยกว่า 0 โปรแกรมจะสร้างข้อผิดพลาดขึ้นแล้วทำการแจ้งข้อผิดพลาดและหยุดการทำงานของโปรแกรม

 4. การใช้ try…finally

  เราสามารถใช้งาน try…finally เพื่อให้โปรแกรมทำคำสั่งที่อยู่ในบล๊อก finally เสมอไม่ว่าชุดคำสั่งที่ถูกเขียนในบล๊อก try จะมีข้อผิดพลาดหรือไม่

  ตัวอย่างเช่น หากเราทำการเปิดไฟล์เอาไว้ แล้วระหว่างทำการอ่าน/เขียน ข้อมูลกับไฟล์ดังกล่าวเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เราควรที่จะทำการปิดไฟล์เพื่อคืนทรัพยาการให้กับระบบให้เรียบร้อยไม่ว่าระหว่างดำเนินการกับไฟล์จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นหรือไม่
  ตัวอย่างการใช้งาน

  # -*- coding: utf-8 -*-
  
  # เรียกใช้งานไลบรารี่ math เพื่อใช้งานฟังก์ชันสำหรับเลขยกกำลัง
  import math
  
  # เรียกใช้งานไลบรารี่ sys เพื่อใช้งานฟังก์ชัน exit สำหรับออกจากโปรแกรม
  import sys
  
  # เรียกใช้งานไลบรารี่ matplotlib เพื่อนำข้อมูลที่สร้างขึ้นมาพล๊อตเป็นกราฟเส้น
  # แสดงความสัมพันธ์ข้อมูล
  import matplotlib.pyplot as plt
  
  # เรียกใช้งานไลบรารี่ json เพื่อใช้งานฟังก์ชัน dumps ในการแปลงข้อมูล json 
  # เให้อยู่ในรูปแบบข้อความ
  import json
  
  # ฟังก์ชันสำหรับคำนวณระยะทางจากข้อมูลความเร็วต้น, ความเร่งและเวลา
  def calculate_distance(initial_velocity, acceloration, time):
  	distance = initial_velocity*time + (1.0/2.0)*acceloration*math.pow(time, 2)
  	return distance
  
  # ฟังก์ชันสำหรับแปลงค่าข้อมูลที่ได้รับจาก console ให้เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม
  def convert_to_int(value):
  
  	# ใช้ try...except เพื่อทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการแปลงค่าข้อมูล
  	try:
  		value = int(value)
  		if(value < 0): 
  			raise Exception("Error: Input value should be greater than 0.")
  		return value
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในการระบุค่าข้อมูลผิดรูปแบบ
  	except ValueError as e:
  		print( "Error: Input value is invalid. Please input specify input as integer.")
  		print( str(e) )
  		sys.exit(1)
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในการระบุชนิดของตัวแปรไม่ถูกต้อง
  	except TypeError as e:
  		print( "Error: Input value is invalid. Please input specify input as integer.")
  		print( str(e) )
  		sys.exit(1)
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
  	except Exception as e:
  		print( str(e) )
  		sys.exit(1)
  
  
  # ฟังก์ชันสำหรับแปลงค่าข้อมูลที่ได้รับจาก console ให้เป็นตัวเลขทศนิยม
  def convert_to_float(value):
  
  	# ใช้ try...except เพื่อทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการแปลงค่าข้อมูล
  	try:
  		value = float(value)
  		if(value < 0): 
  			raise Exception("Error: Input value should be greater than 0.")
  		return value
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในการระบุค่าข้อมูลผิดรูปแบบ
  	except ValueError as e:
  		print( "Error: Input value is invalid. Please input specify input as float.")
  		print( str(e) )
  		sys.exit(1)
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในการระบุชนิดของตัวแปรไม่ถูกต้อง
  	except TypeError as e:
  		print( "Error: Input value is invalid. Please input specify input as float.")
  		print( str(e) )
  		sys.exit(1)
  
  	# ดักจับข้อผิดพลาดในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
  	except Exception as e:
  		print( str(e) )
  		sys.exit(1)
  
  # เรียกใช้งานฟังก์ชัน input() เพื่อทำการขอรับข้อมูลความเร็วต้น, ความเร่งคงที่
  # เวลาที่ใช้สังเกตุการณ์ จากทาง console
  u_input = input("Input initial velocity(u): ")
  a_input = input("Input constant acceleration(a): ")
  t_input = input("Input total time(t): ")
  
  # ทำการแปลงข้อมูลความเร็วต้นให้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขทศนิยม
  u = convert_to_float(u_input) # 0 m/s
  
  # ทำการแปลงข้อมูลความเร่งคงที่ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขทศนิยม
  a = convert_to_float(a_input) # 4 m/s^2
  
  # ทำการแปลงข้อมูลเวลาที่ใช้ในการสังเกตุการณ์ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม
  t = convert_to_int(t_input) # second
  
  # ทำการสร้างข้อมูลช่วงเวลาจากเวลาวินาทีที่ 0 ถึงวินาทีที่ทำการระบุ
  time_range = range(t+1)
  
  # ทำการคำนวณเพื่อสร้างชุดข้อมูลของระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในแต่ละช่วงเวลา
  # จากข้อมูลเวลา, ความเร็วต้น และความเร่งคงที่ที่ทำการระบุ
  distance_by_time = []
  for second in time_range:
  	s = calculate_distance(u, a, second)
  	distance_by_time.append( s )
  
  # นำข้อมูลระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ และช่วงเวลามาพล๊อตเป็นข้อมูลในรูปแบบกราฟเส้น
  plt.plot(time_range, distance_by_time)
  plt.xlabel('time(second)')
  plt.ylabel('distance(metre)')
  title_text = "Distances by time with known parameters(u, a, t)\n u={}, a={}, t={}".format(u, a, t)
  plt.title(title_text)
  plt.show()
  
  # ทำการเขียนข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นลงไฟล์ชื่อ data.txt
  try:
  	# ทำการเปิดไฟล์เพื่อจะเขียนข้อมูล
  	f = open('data.txt', 'w', encoding='utf-8')
  
  	# เตรียมข้อมูลระยะทางที่คำนวณได้ข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ามาทาง console ในรูปแบบ JSON เพื่อเขียนลงไฟล์
  	data = {'initial_velocity': u, 'acceleration':a, "distance_at_time":[]}
  
  	# ทำการเพิ่มข้อมูลระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้เมื่อเวลาผ่านไป
  	for idx in range(len(time_range)):
  		item = {'time': time_range[idx], 'distance': distance_by_time[idx]}
  		data["distance_at_time"].append(item)
  
  	# ทำการแปลงข้อมูลจาก JSON ให้อยู่ในรูปแบบข้อความเพื่อเตรียมเขียนลงไฟล์
  	json_txt = json.dumps(data, ensure_ascii=False, indent=4)
  
  	# ทำการเขียนข้อมูลลงไฟล์
  	f.write(json_txt)
  finally:
  
  	# ทำการปิดไฟล์ที่ถูกเปิดใช้งาน โดยคำสั่งนี้จะถูกเรียกใช้งานเสมอไม่ว่าคำสั่งในบล๊อก try จะเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่
  	f.close()
  
  

  จากตัวอย่าง โปรแกรมจะขอรับข้อมูลของความเร็วต้น, ความเร่งคงที่และเวลาที่สังเกตุการณ์จากทาง console จากนั้นจะทำการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวว่าอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องหรือไม่

  หากเป็นข้อมูลในรูปแบบที่ถูกต้อง โปรแกรมจะทำการสร้างข้อมูลของระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในแต่ละช่วงเวลา ตามข้อมูลที่ระบุ แล้วจึงใช้ข้อมูลดังกล่าวในการพล๊อตออกมาเป็นกราฟเส้น

  แต่หากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง โปรแกรมดำเนินการคำสั่งที่กำหนดไว้เมื่อเกิดข้อผิดพลาด โดยทำการแจ้งรายละเอียดข้อผิดพลาดทีอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายแล้วหยุดการทำงานของโปรแกรม

  จากข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมาข้างต้น เราจะเขียนคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อเขียนข้อมูลดังกล่าวลงไปในไฟล์เพื่อเก็บไว้ใช้งานต่อไป แต่เนื่องจากระหว่างขั้นตอนหลังจากทำการเปิดไฟล์ แล้วทำการเขียนข้อมูลลงไฟล์นั้นอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ เราจึงมีการเขียนคำสั่งปิดไฟล์เพื่อคืนทรัพยาการให้ระบบในบล๊อก finally ด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าทุกครั้งที่มีการเปิดไฟล์ขึ้นมาใช้งาน ไม่ว่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่จะมีการปิดไฟล์นี้เสมอ

  ถ้าโปรแกรมสามารถบันทึกไฟล์ได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด ข้อมูลที่ถูกบันทึกในไฟล์ “data.txt” จะอยู่ในรูปแบบ

  {
    "initial_velocity": 15.0,
    "acceleration": 4.0,
    "distance_at_time": [
      {
        "time": 0,
        "distance": 0.0
      },
      {
        "time": 1,
        "distance": 17.0
      },
      {
        "time": 2,
        "distance": 38.0
      },
      {
        "time": 3,
        "distance": 63.0
      },
      {
        "time": 4,
        "distance": 92.0
      },
      {
        "time": 5,
        "distance": 125.0
      },
      {
        "time": 6,
        "distance": 162.0
      },
      {
        "time": 7,
        "distance": 203.0
      },
      {
        "time": 8,
        "distance": 248.0
      },
      {
        "time": 9,
        "distance": 297.0
      },
      {
        "time": 10,
        "distance": 350.0
      },
      {
        "time": 11,
        "distance": 407.0
      },
      {
        "time": 12,
        "distance": 468.0
      },
      {
        "time": 13,
        "distance": 533.0
      },
      {
        "time": 14,
        "distance": 602.0
      },
      {
        "time": 15,
        "distance": 675.0
      },
      {
        "time": 16,
        "distance": 752.0
      },
      {
        "time": 17,
        "distance": 833.0
      },
      {
        "time": 18,
        "distance": 918.0
      },
      {
        "time": 19,
        "distance": 1007.0
      },
      {
        "time": 20,
        "distance": 1100.0
      },
      {
        "time": 21,
        "distance": 1197.0
      },
      {
        "time": 22,
        "distance": 1298.0
      },
      {
        "time": 23,
        "distance": 1403.0
      },
      {
        "time": 24,
        "distance": 1512.0
      },
      {
        "time": 25,
        "distance": 1625.0
      },
      {
        "time": 26,
        "distance": 1742.0
      },
      {
        "time": 27,
        "distance": 1863.0
      },
      {
        "time": 28,
        "distance": 1988.0
      },
      {
        "time": 29,
        "distance": 2117.0
      },
      {
        "time": 30,
        "distance": 2250.0
      }
    ]
  }
  

  โดยรูปแบบข้อมูลจะคงเดิม แต่ตัวข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ป้อนเข้าไปให้ระบบในครั้งนั้นๆ

ที่มาของข้อมูล: https://www.programiz.com/python-programming/exception-handling