Python – break และ continue

break และ continue การใช้ break และ continue จะใช้เมื่อต้องการที่จะเพิ่มข้อยกเว้นจากเงื่อนไขการทำงานของลูป เพราะในบางกรณีเราอาจต้องการที่จะข้ามการทำงานบางรอบของลูป หรือต้องการที่จะยุติการทำงานของลูปก่อนจะครบตามเงื่อนไขเดิมที่กำหนดไว้ด้วยข้อยกเว้นบางอย่าง การใช้ break จะยุติการทำงานทั้งหมดของลูปที่บรรจุคำสั่ง break เอาไว้ แต่ในกรณีการใช้ break กับลูปที่ซ้อนกันหลายชั้น(nested-loop) โปรแกรมจะทำการยุติการทำงานเฉพาะแค่ลูปในสุดที่บรรจุคำสั่งนั้นอยู่เท่านั้น โดยที่ลูปชั้นนอกยังคงดำเนินการต่อไป โครงสร้างของ break # โครงสร้างการใช้ break กับ for loop for <data> in <sequence_of_data>: if <test_condition>: break # โครงสร้างการใช้ break กับ while loop while <test_condition1>: if <test_condition2>: break ตัวอย่างการใช้งาน # คะแนนของนักเรียนทั้งหมด student_scores = [90, 40, 71, 52, Read more about Python – break และ continue[…]

Python – while loop

while loop การใช้ while loop นั้นจะดำเนินการเพื่อทำชุดคำสั่งใดๆ ซ้ำกันไปเรื่อยๆ หากเงื่อนไขที่กำหนดเมื่อตรวจสอบแล้วยังเป็นจริง(True)อยู่ เรามักจะใช้ while loop ในการทำชุดคำสั่งใดๆ ซ้ำในกรณีที่เราไม่รู้จำนวนรอบที่แน่นอนล่วงหน้าก่อนการสั่งดำเนินการ โครงสร้างของลูป while <test_condition>: <ระบุชุดคำสั่งที่ต้องการทำซ้ำ> …   การใช้งาน while loop สำหรับ while loop ใช้สำหรับการดำเนินการชุดคำสั่งใดซ้ำๆ กันคล้ายกับ for loop ซึ่งเรากล่าวถึงไปในบทที่แล้ว แต่จะมีความแตกต่างกับ for loop ตรงที่ while loop มักจะใช้ในการวนลูปทำชุดคำสั่งใดๆ ซ้ำๆ ในกรณีที่เราไม่ทราบจำนวนครั้งที่แน่นอนมาก่อน แต่อาศัยเงื่อนไขในการตัดสินใจว่าต้องการจะวนลูปต่อไปหรือไม่ โดยการทำงานของ while loop นั้นจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขตรงส่วน <test_condition> ก่อน โดยหากผลการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริง(True) ก็จะดำเนินการกับชุดคำสั่งที่ระบุ ซึ่งชุดคำสั่งกับเงื่อนไขจะแยกบล๊อกกันด้วยการย่อหน้า(indent) เมื่อดำเนินการตามชุดคำสั่งครบในหนึ่งรอบแล้วก็จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขตรงส่วน <test_condition> ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อตัดสินใจว่าจะทำชุดคำสั่งที่กำหนดไว้ซ้ำหรือไม่ และการวนลูปนั้นจะหยุดก็ต่อเมื่อเงื่อนไขตรงส่วน <test_condition> มีผลเป็นเท็จ(false) Read more about Python – while loop[…]

Python – for loop

for loop for loop มักจะนำมาใช้เมื่อต้องการเขียนโปรแกรมแล้วเรียกใช้กลุ่มคำสั่งใดซ้ำๆ กันเพื่อประมวลผลข้อมูลบางอย่างตามจำนวนรอบตามที่ระบุ โดยมักใช้จะใช้ร่วมกันกับชุดข้อมูลที่เป็น list , tuple, string โครงสร้างของ for loop for <val> in <sequence of vals> : <ระบุชุดคำสั่งที่ต้องการทำซ้ำ> <…> โดย val : คือตัวแปรที่ทำการเก็บข้อมูลซึ่งดึงออกมาใช้ประมวลผลในแต่ละรอบ จากชุดของข้อมูล(sequence of vals)ที่ระบุ การทำงานของลูป: จะวนซ้ำต่อเนื่องกันจนกระทั่งถึงข้อมูลตัวสุดท้ายของชุดข้อมูล(sequence of vals) ที่ระบุ ชุดคำสั่ง:  ชุดคำสั่งสำหรับลูปนั้น จะแยกออกมาด้วยการใช้ย่อหน้า เพื่อทำการระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของชุดคำสั่งที่ต้องการดำเนินการสำหรับลูปนั้นๆ ตัวอย่างการใช้งาน # กำหนดชุดข้อมูลของคะแนนที่ได้จากการสอบของนักเรียน student_scores = [90, 81, 60, 52, 40, 88, 71] # กำหนดค่าเริ่มต้นให้ผลรวมของคะแนนทั้งหมดที่ได้จากการสอบครั้งนี้ total_scores = Read more about Python – for loop[…]

Python – Statement, Indentation และ Comments

ประโยคคำสั่ง( Statement ) ประโยคใดๆ(statement) ที่ถูกต้องตามหลักภาษา(syntax) และตัวแปลภาษา(interpretor)สามารถประมวลผลเพื่อนำไปดำเนินการได้นั้น เรียกว่าประโยคคำสั่ง(statement) ตัวอย่างการใช้งาน age = 20 # กำหนดค่าให้ตัวแปร age ซึ่งไว้เก็บข้อมูลอายุมีค่าเป็น 20 จากตัวอย่าง ประโยคคำสั่งดังกล่าวจัดเป็นประโยคคำสั่งเพื่อใช้กำหนดค่า(assign statement) อีกทั้งยังมี ประโยคคำสั่งที่มีเงื่อนไขกำกับเช่น if statement, for statement, while statement ประโยคคำสั่งแบบหลายบรรทัด(Multi-line statement) ประโยคคำสั่งซึ่งเป็นคำสั่งเดียวกันแต่เขียนไว้หลายบรรทัด เพื่อให้ง่ายแก่การอ่านโค้ดดังกล่าว โดยปกติแล้ววิธีการบอกจุดสิ้นสุดของแต่ละประโยคคำสั่ง(statement) ทำได้โดยการเพิ่มอักขระสำหรับขึ้นบรรทัดใหม่(newline)เข้าไป แต่สำหรับประโยคคำสั่งแบบหลายบรรทัดนี้แต่ละบรรทัดยังคงมีอักขระสำหรับขึ้นบรรทัดใหม่โดยที่จะเชื่อมคำสั่งหลายบรรทัดให้กลายเป็นคำสั่งเดียวกันโดยอาศัยอักขระ “\” ตัวอย่างการใช้งาน total = 1 + 2 + 3 + \ 4 + 5 + 6 + \ 7 + 8 Read more about Python – Statement, Indentation และ Comments[…]