Python – if…else

การใช้ประโยคเงื่อนไข if…else ประโยคเงื่อนไข if…else ใช้เมื่อต้องการกำหนดเงื่อนไขเพื่อตัดสินว่าจะทำชุดคำสั่งที่กำหนดไว้หรือไม่ วิธีการใช้ if if <เงื่อนไข>: <คำสั่งลำดับที่ 1> <คำสั่งลำดับที่ 2> <คำสั่งลำดับถัดไป…> รูปภาพ แสดงการทำงานของ if คำสั่ง: เป็นคำสั่งย่อยที่จะถูกดำเนินการก็ต่อเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดนั้นเป็นจริงเท่านั้น โดยกลุ่มคำสั่งที่จะถูกดำเนินการนั้นจะทำการบอกขอบเขตโดยการย่อหน้า(indent)เพื่อบอกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของชุดคำสั่งเมื่อจบการย่อหน้า(indent)ดังกล่าวแล้ว เงื่อนไข: เป์นเงื่อนไขที่ใช้ตัดสินใจในการทำคำสั่ง สำหรับเงื่อนไขนั้น หากไม่เป็น 0 จะมีค่าเป็น “จริง” ส่วนหากเงื่อนไขมีค่า None และ 0 จะมีค่าเป็น “เท็จ” ตัวอย่างการใช้งาน score = 80 if score > 60: print “Pass” # โปรแกรมจะทำการปรินท์ข้อมูล Pass # score > 60 จะเป็นเงื่อนไขในการรันชุดคำสั่ง # print “Pass” เป็นคำสั่งที่จะถูกเรียกใช้ Read more about Python – if…else[…]

Python – Operators

ตัวดำเนินการ(Operator) ตัวดำเนินการ(operator) เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับดำเนินการทางคณิตศาสตร์หรือทางตรรกะ โดยตัวดำเนินการ(operators) นั้นจะถูกใช้งานร่วมกันกับตัวถูกดำเนินการ(operand) ตัวอย่างการใช้งาน print( 2+3 ) # โปรแกรมจะทำการปรินท์ค่า 5 ออกมา # โดยเครื่องหมาย “+” คือตัวดำเนินการ(operator)สำหรับการดำเนินการบวกเลข และตัวเลข 2, 3 คือตัวถูกดำเนินการ(operand) ส่วนผลลัพท์ของการดำเนินการนี้ก็คือ 5 ตัวดำเนินการประเภทต่างๆ มีดังนี้ 1. ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์(Arithmetic operators) ตัวดำเนินการประเภทนี้ใช้สำหรับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก(+), การลบ(-),  การคูณ(*), การหาร(/) ตัวดำเนินการ ความหมาย ตัวอย่างการใช้งาน + ทำการบวกข้อมูลที่อยู่ด้านซ้ายและขวาของตัวดำเนินการ “+” หรือเลขจำนวนบวก 2+3 +2 – ทำการนำข้อมูลด้านขวาไปลบออกจากข้อมูลด้านซ้ายของตัวดำเนินการ “-” หรือ เลขจำนวนลบ 3-2 -2 * ทำการคูณระหว่างข้อมูลที่อยู่ด้านซ้ายและขวาของตัวดำเนินการ “*” 2*3 / Read more about Python – Operators[…]