iOS Tutorial – Begin with swift ( day 3 ) – Collection

รู้จักกับ Collection

ใน swift นั้นจะมี collectionให้ใช้กัน 3 ประเภทหลักๆ คือ

 • Array ซึ่งเป็น collection ที่เก็บข้อมูลตามลำดับ
 • Set เก็บข้อมูลไม่เป็นลำดับ
 • Dictionary เก็บข้อมูลไม่เป็นลำดับ

เวลาทำการสร้าง collection แบบ Array, Set หรือ Dictionary ถ้าเราทำการสร้าง collection เหล่านั้นด้วย “var”(variable) collection นั้นจะถูกสร้างเป็นแบบ mutable คือสร้างมาปรับเปลี่ยนข้อมูลด้านในได้  แต่ถ้าเวลาสร้าง collection เหล่านั้นด้วย “let”(constant) แล้วละก็ collection ก็จะเป็นแบบ immutable คือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้อีกแล้ว

 1. Array  จะสามารถเก็บค่าที่เป็นชนิดเดียวกันลงไป และเก็บข้อมูลแบบเรียงลำดับ ข้อมูลไหนมาก่อนใส่ก่อน ข้อมูลไหนมาหลังจะใส่ทีหลัง และ ค่าเดียวกันก็สามารถถูกบรรจุลงไปหลายครั้งใน collection เดียวกันได้การสร้าง Array ใน swift อาจใช้ Array<Element> หรือเขียนในรูปย่อได้คือ [Element] แม้ว่าทั้งสองแบบจะให้ผลเหมือนกัน แต่การเขียนแบบย่อจะเป็นที่นิยมมากกว่าตัวอย่างการสร้าง Array
  var myMealToday  = Array<String>()
  var myMealTomorrow = [String]()

  เนื่องจาก swift นั้นมี type inference เพราะฉะนั้น ตอนประกาศตัวแปร var mealToday เราอาจยังไม่ต้องประกาศประเภทของข้อมูลก็ได้ เพราะ หลักจากกำหนดค่าให้ตัวแปรนั้นแล้ว ชนิดของตัวแปรจะถูกกำหนดเองตามประเภทของค่าที่กำหนดนั้น

  ตัวอย่างการสร้าง Array และค่าตั้งต้น

  var scores = [Int](count:50, repeatedValue:0)

  จากตัวอย่างข้างต้นคือ การสร้าง Array โดยมีค่าตั้งต้น จากตัวอย่างกำหนดให้มีขนาด(count)  50 และค่า default(repeatedValue) ทุกตัวคือ 0

  ตัวอย่างการสร้าง Array แบบกำหนดค่า

  var studentRoomA : [String] = ["David", "Peter", "John"]   // กำหนด type ของ Array
  var studentRoomB      = ["Frank", "James", "Anna"]   // ไม่กำหนด type ของ Array ใช้swift's type inference กำหนดให้เป็น Array ของ String

  ตัวอย่างฟังก์ชันใน Array

  var studentRoomA : [String] = ["David", "Peter", "John"]
  var studentRoomB      = ["Frank", "James", "Anna"]
  print("Room A has students:\(studentRoomA.count)") // Result: 3
  
  // New student attend room A
  studentRoomA.append("Nick");
  print(studentRoomA)                // Result: ["David", "Peter", "John", "Nick"]
  
  // First student left room A
  studentRoomA.removeAtIndex(0)
  print(studentRoomA)                // Result: ["Peter", "John", "Nick"]

  ตัวอย่างการวนดูข้อมูลใน Array

  var studentRoomA : [String] = ["David", "Peter", "John"]
  for student in studentRoomA{
    print(student)
  }
 2.  Set ใช้เก็บค่าของข้อมูลประเภทเดียวกัน แบบไม่เรียงตามลำดับ และแต่ละข้อมูลต้องมีความแตกต่างกัน เราจะใช้ Set แทน Array ก็ต่อเมื่อลำดับของข้อมูลไม่มีความสำคัญ หรืออาจใช้ก็ต่อเมื่อต้องการมั่นใจว่าข้อมูลนั้นๆ มีแค่ข้อมูลเดียวใน collection
  การสร้าง Set เขียนได้ดังนี้ Set<Element>
  ตัวอย่างการสร้างเซตเปล่า

  var fruitInAnnaBasket = Set<String>()

  ตัวอย่างการสร้างเซตจาก array

  var fruitInMyBasket:Set<String> = ["banana", "mango", "apple"]  // แบบที่ 1
  var fruitInPeterBasket:Set   = ["banana", "mango", "apple"]  // แบบที่ 2

  จากแบบที่ 1 เรากำหนดประเภทของ Set ไปให้ตอนประกาศตัวแปร Set<String> ในแบบที่ 2 เราไม่ต้องกำหนดประเภทของตัวแปรลงไปก็ได้ เนื่องจาก swift’s type inference แต่ที่เราต้องเขียน Set กำกับลงไปเพราะหากไม่ใส่ swift เองจะสับสนระหว่างการประกาศ Set และ Array

  ฟังก์ชันที่ใช้กับ Set ได้

  var fruitInAnnaBasket = Set<String>()
  fruitInAnnaBasket.insert("pomelo")
  fruitInAnnaBasket.insert("grape")
  print(fruitInAnnaBasket)       // Result: ["pomelo", "grape"]
  
  if !fruitInAnnaBasket.contains("orange") {
    fruitInAnnaBasket.insert("orange")
  }
  print(fruitInAnnaBasket)      // Result: ["pomelo", "grape", "orange"]

  ตัวอย่างการวนดูข้อมูลใน Set

  var fruitInMyBasket:Set<String> = ["banana", "mango", "apple"]
  for fruit in fruitInMyBasket {
    print("I can eat \(fruit)")
  }

  Operation ที่ใช้ใน Set ได้
  set_operation

 3.  Dictionary ใช้เก็บข้อมูล key, value ของข้อมูลประเภทเดียวกันไว้โดยไม่มีการเรียงลำดับข้อมูล เราจะใช้ Dictionary ก็ต้องเมื่อเราต้องทำการค้นหาข้อมูลจาก key ที่กำหนดไว้ หลักการนั้นเป็นหลักการเดียวกันกับการค้นหาคำศัพท์จากดิกชันนารีภาษาอังกฤษเพื่อค้นหาความหมายที่เราต้องการ  วิธีการสร้าง Dicitionary<key, value> หรือแบบย่อก็คือ [key:value] ทั้งสองแบบจะให้ผลเหมือนกัน แต่แบบย่อจะเป็นที่นิยมมากกว่าตัวอย่างการสร้าง Dictionary
  var contacts1 = [String:String]()
  var contacts2 = Dictionary<String, String>()

  ตัวอย่างการสร้าง Dictionary พร้อมกำหนดค่า

  var contacts:[String:String] = ["David": "David@booboohome.com", "Peter": "Peter@booboohome.com","John": "John@booboohome.com"]

  ตัวอย่างฟังก์ชันที่ใช้ได้

  var contacts:[String:String] = ["David": "David@booboohome.com", "Peter": "Peter@booboohome.com","John": "John@booboohome.com"]
  print("Amount: \(contacts.count)")
  contacts["David"] = "David.Bay@booboohome.com"   // change email for David
  contacts.updateValue("Peter.West@booboohome.com", forKey: "Peter") // change email for Peter
  contacts["John"] = nil         // remove John from Dictionary
  contacts.removeValueForKey("Peter")   // remove Peter from Dictionary
  print(contacts)             // Result:   ["David": "David.Bay@booboohome.com"]

  ตัวอย่างการวนดูข้อมูลใน Dictionary

  for(name, email) in contacts{
    print("Name:\(name) , Email:\(email)")
  }

  ผลก็คือ

  Name:David , Email:David.Bay@booboohome.com

  อ่านเพิ่มเติม

  วันต่อไป -> Function